angažovanje sezonskih radnika
angažovanje sezonskih radnika

Pojednostavljeno radno angažovanje na obavljanju sezonskih poslova

U vreme sezonskih radova (pre svega u poljoprivredi), pored pronalaženja radnika, poslodavci se suočavaju sa velikim brojem birokratskih procedura kada imaju potrebu da, na svega nekoliko dana, angažuju radnike. Zbog potreba da se na poseban način uredi sistem pojednostavljenog zapošljavanja koji će poslodavce osloboditi nepotrebne i obimne administracije vezane za postupak prijave i odjave sezonskih radnika, donet je Zakon o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određenim delatnostima koji treba da reši problem neformalno angažovanih sezonskih radnika u sektoru poljoprivrede, šumarstva i ribarstva.

Zakon je počeo da se primenjuje od 8. januara 2019. godine.

Poslodavcem u smislu ovog zakona smatra se preduzetnik ili pravno lice koje obavlja delatnost u sektoru poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, u okviru koje mogu da se obavljaju sezonski poslovi u skladu sa ovim zakonom, izuzev delatnosti iz sledećih grana: 01.7 lov, traperstvo i odgovarajuće uslužne delatnosti, 02.4 uslužne delatnosti u vezi sa šumarstvom, 03.1 ribolov i 03.2 akvakultura, u skladu sa propisom koji uređuje klasifikaciju delatnosti.

Poslodavcem u smislu ovog zakona smatra se i fizičko lice – nosilac ili član porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koji se bavi poljoprivrednom proizvodnjom, u skladu sa zakonom .

Za potrebe radnog angažovanja na sezonskim poslovima u smislu ovog zakona smatraju se poslovi koji se u sektoru poljoprivrede, šumarstva i ribarstva obavljaju samo u određeno vreme tokom godine (sadnja, setva, berba, žetva, zaštita bilja, priprema zemljišta, orezivanje, čišćenje, ljušćenje, sortiranje, šišanje/striža, ispaša i sl.).

Zakon ne propisuje kao obaveznu formu za zaključenje ugovora o obavljanju sezonskih poslova – pisanu formu, već se samo stupanje sezonskog radnika na rad smatra da je prihvatio uslove rada i da je time zaključen usmeni ugovor, a podrazumeva se da je poslodavac prethodno sezonskog radnika upoznao sa uslovima rada.

Registracija poslodavaca za prijavljivanje sezonskih radnika

Pre podnošenja evidencione prijave i odjave sezonskih radnika, poslodavaci imaju obavezu registracije za prijavljivanje sezonskih radnika, ukoliko u skladu sa poreskim propisima nisu obavezni da imaju PIB, odnosno moraju moraju da se registruju.

Poslodavci kojima je u skladu sa poreskim propisima već dodeljen poreski identifikacioni broj (PIB) nemaju obavezu posebne registracije za prijavljivanje sezonskih radnika.

Evidenciona prijava i odjava sezonskih radnika

Evidenciona prijava i odjava sezonskih radnika podnosi se elektronskim putem Poreskoj upravi, preko on-line platforme www.sezonskiradnici.gov.rs. Podnosilac prijave može biti poslodavac ili lice koje za podnošenje prijave ovlasti poslodavac.

Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec.

Evidencionu prijavu poslodavac podnosi na Prijavi EP-SR – Evidenciona prijava i odjava sezonskih radnika je isključivo u elektronskom obliku, preko portala Poreske uprave.

Prijava EP-SR sastoji se iz dva dela, i to:

Podaci o poslodavcu;

Podaci o sezonskom radniku;

Prijava i odjava radnika se vrši svakog dana do 10 časova ujutru za prepodnevnu smenu, odnosno do 15 časova za poslepodnevnu smenu, a potrebno je uneti samo JMBG (ili EBS- za strane državljane) radnika. Elektronskim putem je moguće prijaviti i veći broj radnika.

Poslodavac ima pravo da odjavi sezonskog radnika kad za njegovim radom istekne potreba ili ako sezonski radnik poslove ne obavlja na zadovoljavajući način. Ako prijavljeni radnici ne mogu da obavljaju aktivnost usled nekih razloga (npr. kiše) tog dana ih poslodavac može kroz sistem odjaviti za taj dan.

Ako poslodavac ne odjavi sezonskog radnika u kalendarskom mesecu u kojem je prijavljen, odnosno do 10 časova pre podne, pre prvog dana narednog kalendarskog meseca, smatra se da je sezonski radnik bio angažovan do poslednjeg dana u kalendarskom mesecu u kojem je prijavljeno njegovo angažovanje. Ako sezonski radnik koji je prijavljen u kalendarskom mesecu nastavlja sa radom i u narednom kalendarskom mesecu, poslodavac mora da podnese prijavu za naredni kalendarski mesec prvog dana narednog kalendarskog meseca.

Na osnovu podataka iz evidencione prijave i odjave sezonskih radnika, Poreska uprava je dužna da Centralnom registru za obavezno socijalno osiguranje podnese jedinstvenu prijavu na obavezno socijalno osiguranje.

Poslodavac može da angažuje jednog istog sezonskog radnika najviše 120 radnih dana u godini.

Na osnovu podataka koje je poslodavac dostavio Poreskoj upravi prilikom podnošenje evidencione prijave, Poreska uprava poslednjeg dana kalendarskog meseca automatski sačinjava i elektronskim putem podnosi pojedinačnu poresku prijavu o obračunatim porezima i doprinosima.

Na osnovu zaduženja o ukupnom iznosu poreza i doprinosa koji poslodavac treba da plati za sezonske radnike, Poreska uprava dostavlja poslodavcu nalog za plaćanje elektronskim putem na adresu elektronske pošte. Nalog za plaćanje dostupan je i na portalu www.sezonskiradnici.gov.rs., kao i iz mobilne aplikacije.

Porez i doprinose za sezonskog radnika poslodavac plaća u roku od 15 dana od dana prijema naloga za plaćanje koji dostavlja Poreska uprava.

 

Priredila: M.Papić