Foto: Pixabay
- Reklama -

Piše: Redakcija Bolja zemlja
#odgovornonovinarstvo

Međutim, često smo svedoci da oni nisu u skladu sa potencijalima i postavlja se pitanje kako unaprediti proizvodnju kukuruza.

Stres utiče na prinos

Najveći uticaj na prinos kukuruza imaju stresni uslovi, koji po poreklu mogu biti:

  • Abiotičke priorode (visoke ili niske temperature, nedostatak padavina, hraniva itd.)
  • Biotičke prirode (štetočine, bolesti, korovi)

U najznačajnije biotičke uzroke stresa možemo uvrstiti pojavu korovskih biljaka. Zbog relativno sporog početnog porasta i širokorednosti gajenja kukuruza, korovi se smatraju veoma opasnim i stresnim. Zato je pravilan odabir herbicida ključan.

Herbicidi na dva načina utiču na uvećenje ili umanje stresa na biljku kukuruza: brzo i sigurno suzbijaju korov, ali i sami mogu imati negativan uticaj na biljku kukuruza.

Pošto se u ovom periodu kukuruz nalazi u različitim fazama nicanja, neoophodno je posvetiti se primeni herbicida posle nicanja kukuruza i korova.

Primena herbicida posle nicanja omogućuje sigurno delovanje, uglavnom nezavisno od vremenskih uslova. S druge strane, primena ove grupe herbicida odvija se u najdelikatnijem periodu razvoja kukurza, u trenutku kada se formira prinos.

Neadekvatnim odabirom herbicida možemo veoma uticati na krajnji rezultat, kao što su prinos i profitabilnost. Proizvođači često više gledaju ekonomsku, nego kvalitativnu stranu proizvoda, pod izgovorom smanjenja troškova, ne obraćajući pažnju na sam ishod setve.

Loš odabir herbicida često izaziva stresne uslove koji se kasnije mogu manifestovati i kroz umanjenje inicijalnog broja redova na klipu.

Istovremeno,  nedostakom dobre poljoprivredne prakse, ubrzava se pojava rezistetnih korova u proizvodnji kukuruza.

U segmentu herbicida koji se koriste posle nicanja korova i kukuruza, kombinacija herbicida Equip i Laudis je od strane proizvođača ocenjena kao najbolje i najsigurnije rešenje.

Ova dva herbicida imaju sledeće osobine:

  • Visoku efikasnost i sigurnost u suzbijanju svih najzačajnijih korova u kukuruzu
  • visoku bezbednost za gajeni usev
  • formulaciju u obliku uljne disperzije koja obezbeđuje bolje prijanjanje, pokrovnost i usvajanje preparata
  • lako se meša sa vodom i obezbeđuje stabilnost rastvora u rezervoaru.

Pored herbicida Laudis i Equip, koji se na tržištu mogu naći zajedno u promotivnom paketu pod imenom LEK, kompanija Bajer u svojoj paleti ima i visoko efikasni herbicid Monsoon active sa izuzetnim delovanjem na divlji sirak iz rizoma, muharike i širokim spektrom delovanja na brojne širokolisne korove.

Karakteriše ga snažan efekat preko lista, ali i produženo delovanje preko zemljišta. Takođe, odlikuje se i fleksibilnim vremenom primene, čak do 8. lista kukuruza.

Više o tome pogledajte u ntervjuu: