- Reklama -

Za ovu operaciju setvospremač mora imati horizontalan položaj u odnosu na zemlju sa dubinom rada od 6 do 8 cm. Za ravnomerno klijanje i nicanje semena, dubina rada mora biti ujednačena. Sa većom dubinom setve od navedene dolazi do produžetka vremena za klijanje i povećanje opasnosti od stvaranja pokorice. Motičice setvospremača stvaraju posteljicu za seme bez prevrtanja zemljišta i ne menjaju strukturu zemljišta. Ukoliko se vrši priprema zemljišta odmah posle zimskog oranja, a pre mraza vlaga će se bolje očuvati u zemljištu. Zemlja ispod kultivisanog sloja, a pod uticajem mraza biće manje sabijena. Na ovaj način korenje – semena lakše će se probijati do vlage. Seme posejano na pravoj dubini i to na nedirnutom, vlažnom sloju zemlje ima najoptimalnije uslove za klijanje.

Dakle, sloj zemlje koji leži ispod semena mora biti malo zbijen kako bi se sačuvala vlaga i hranljive materije za razvoj semena. Mora se voditi računa da ova zbijenost nije suviše velika, pa se koren biljke neće pravilno razvijati. Imajući ovo u vidu potrebno je kultivisati zemljište nakon zimskog oranja.

Kad se vrši predsetvena priprema zemljišta setvospremač mora biti opremljen univerzalnim kopljastim motičicama širine 35 mm, daskom ravnjača i rotorima.

„S“ nosač sa motičicom vibrira podjednako u radu napred i nazad. Ovo je uz uslov da stoji vertikalno u odnosu na zemlju, i tada se dobija ujednačena dubina rada. Ukoliko je „S“ nosač sa motičicom pod uglom, tada dolazi do neujednačene dubine rada. Posle prelaska setvospremača, za njim mora ostati njiva ravna.

pročitajte i - kako se vrši uparivanje 2 akumulatora!?
pročitajte i – kako se vrši uparivanje 2 akumulatora!?

RAD NA STRNJIŠTU

Kod rada na strnjištu skidaju se daske i rotori. Vibracijom „S“ nosača sa motičicama usitnjava se zemlja čime se brzo i ravnomerno raspada – slama. Zahvaljujući velikoj brzini rada motičica i njihovom vibriranju razbijaju zemlju i strnjiku, pa se biljni ostaci na površini zemlje brže raspadaju i trunu.

Seckanjem – slame na površini zemlje ubrzava se njeno raspadanje i sprečava se razvoj štetnih bakterija. Uništavanje strnjišta izvodi se u 3 prohoda. U prvom se vrši kultivacija na dubinu 5 – 6 cm. U drugom dublje na težim zemljištima 10 – 12 cm, a na lakšim 15 cm. Poželjno je posle 5 dana izvršiti još jednu kultivaciju na dubinu 10 – 15 cm.

Ove operacije su dobar uslov da se izvuče i duboko uraslo korenje. Za ljuštenje strnjišta koristiti motičice „pačija noga“ širine 70 mm.

RAD NA PAŠNjACIMA

Za rad na pašnjacima ne koriste se rotori, a ni daske. Često su pašnjaci pokriveni pokoricom, a što ima za posledicu lošu aeraciju zemljišta i slabo prodiranje vlage. Na ovaj način otežan je razvoj biljaka jer je nepovoljan odnos kiseonika, vlage i hranljivih sastojaka. Kultivacija pašnjaka vrši se u 3 prohoda. Prvi prohod do dubine 3 cm, drugi prohod do 6 cm i to unakrsno. Treći prohod po dužini pašnjaka od 10 do 15 cm. Za ovaj rad koristiti motičice za pašnjake, širine 10 mm.

MEĐUREDNA KULTIVACIJA OKOPAVINA

Za ovu operaciju skidaju se rotori i daske jer se ne koriste. U ovom slučaju broj i razmak motičica određuje kultura koja je zasejana na površini koja se obrađuje. Ovde setvospremač daje dobre rezultate za čišćenje korova i za usitnjavanje zemlje.

Za međurednu kultivaciju koristiti motičice „pačija noga“ širine 70 mm, za čišćenje korova na dubinu 10 – 15 cm, a motičice „pačija noga“ širine 105 mm za dubine do 5 cm.

OBRADA ZEMLjE ZA 8h

Dole navedeni podaci pokazuju koliko hektara može da se obradi za osmočasovno radno vreme u zavisnosti od veličine radnog zahvata setvospremača:

 • zahvat 2,1 m – 10 hektara
 • zahvat 2,9 m – 14 hektara
 • zahvat 3,7 m – 18 hektara
 • zahvat 4,9 m – 24 hektara
 • zahvat 5,7 m – 30 hektara
 • zahvat 6,1 m – 35 hektara
 • zahvat 8,0 m – 48 hektara
 • zahvat 9,6 m – 55 hektara

Ovo su orjentacione vrednosti koje mogu biti veće, a i manje u zavisnosti od:

 1. stanja oruđa
 2. podešenosti oranja
 3. dubine obrade zemljišta
 4. stanja zemljišta
 5. dužine parcele
 6. obučenosti traktoriste
 7. jačine traktora

ODŽAVANjE SETVOSPREMAČA

I pored toga što su ova oruđa napravljena od vrlo kvalitetnih materijala, dobar i kvalitetan rad zavisi u velikoj meri od njegovog pravilnog održavanja.

Za bezbedan rad, duži vek trajanja, veliki učinak, kao i niske troškove opravke neophodno je redovno i pravilno održavanje. Za pravilno održavanje neophodno je:

 • pre početka rada vizuelno pregledati oruđe
 • redovno podmazivati rotore preko mazalica
 • pregledati valjke, hiraulična creva, hidraulične cilindre i ležajeve
 • po potrebi pritegnuti navrtke na zavrnjima
 • oštećene delove zameniti
 • gume pravilno naduvati
 • imati knjižicu evidencije za oruđa

I pored toga što su motičice urađene od kvalitetnog legiranog čelika i one se troše. Kad se jedna strana kopljastih motičica istupi, okreće se za 180 °C i koristi druga strana. Kada se i ona istupi tada se vrši oštrenje sa tocilom ili turpijom.

NAPOMENA:

U literaturi, a i u praksi može se čuti za setvospremač da se kaže da je to kultivator, negde i perasti kultivator za rotore da su žičani valjci, a za motičice da su to raonici. Prema zvaničnoj tehničkoj dokumentaciji IMT-a to su setvospremači, žičani valjci su rotori, a motičice su motičice.

IMT-e je bio jedini zvanični zastupnik KONGSKILOE setvospremača, i potpisnik ovih redova je radio u IMT-u, 40.5 godina kao kontrolor oruđa. Za to vreme je kontrolisao i setvospremače, dok proizvodnja nije prebačena u IMT – FOP Novi Bečej.

 

D.P.