"Pametni herbicidi" kao rešenje za svaku njivu

Visina prinosa koju usev kukuruza može ostvariti po osnovu svog genetičkog potencijala ograničena je različitim vrstama stresa kojima su biljke izložene. Stres može biti biotičke (korovi, štetočine…) i abiotičke prirode (zemljište, voda, temperatura…). Stoga, cilj svake proizvodnje kukuruza treba da bude usmeren na umanjenje uticaja stresa.

Primenom tzv. „pametnih“ herbicida želimo da umanjimo uticaj stresa u kritičnim fazama proizvodnje kukuruza i time postavimo osnov za postizanje visokih prinosa uz što manje korišćenje resursa i istovremeno očuvanje životne sredine.

Visina prinosa u proizvodnji kukuruza može se odrediti kao proizvod sledećih elemenata koji učestvuju u njegovom formiranju:

a. Sklop

b. Broj klipova po biljci

c. Broj redova zrna po klipu

d. Broj zrna u svakom redu

e. Masa zrna

Prva kritična faza je uspostavljanje OPTIMALNOG SKLOPA biljaka kukuruza, za šta je od presudnog značaja setva visokokvalitetnog i profesionalno tretiranog semena.

Na ostale elemente – broj klipova po biljci, broj redova zrna po klipu i na broj zrna u svakom redu – utičemo primenom ,,pametnih“ herbicida (Slika 1).

slika 1.
slika 1.

Ovi herbicidi označavaju se kao ,,pametni“ iz razloga što imaju veoma kompleksan zadatak – njihovom primenom uticaj stresa na biljke treba svesti na najmanju meru i omogućiti:

  • Formiranje klipova na 12-14. članku (što bliže gornjim listovima koji najduže vrše fotosintezu)
  • Sprečiti „odbacivanje klipova“ sa gornjih nodusa. (klip na višem nodusu donosi za 10% veći prinos)
  • Formiranje broja redova zrna u klipu u skladu sa genetskim potencijalom
  • Postizanje optimalnih uslova za formiranje klipova i osiguraju broj zrna (broj redova i broj zrna u redu) u skladu sa genetskim potencijalom
  • Sprečiti „propadanje“ zrna

Kako bi se sve ovo i ostvarilo, ,,pametni“ herbicidi treba da ispune sledeće uslove:

  • Da budu jednostavni i fleksibilni za primenu
  • Ne smeju imati fitotoksični efekat na kukuruz
  • Treba da se odlikuju snažnim, brzim i SINHRONIZOVANIM delovanjem na korove
  • Trebaju da omoguće da u fazama B, C i D ne bude korova (stresa)
  • Da budu isplativi

Savremena zaštita kukuruza od korova stoga podrazumeva primenu integralnog pristupa koji predstavlja kombinaciju herbicida Merlin flexx, Adengo, Equip, Monsoon active i Laudis sa programom integralnog suzbijanja korova i može se predstaviti u sledećem planu:

Kompanija Bayer je svoja postojeća rešenja u oblasti zaštite bilja objedinila u sveobuhvatni program pod nazivom Bayer Agronomska rešenja, koji ćemo ubuduće unapređivati i prilagođavati sa ciljem da krajnjim korisnicima naših proizvoda pomognemo u savlađivanju izazova koji u narednim godinama očekuju proizvodnju kukuruza.

Zoran Tomašev, Bayer

Prethodni tekstNe prskajte bez zaštite!
Sledeći tekstMalinari zadovljni otkupnom cenom