Foto: Pixabay
- Reklama -

U okviru Javnog poziva za podsticaje koji se mogu ostvariti kroz IPARD Meru 7 prilikom podnošenja Zahteva trebalo bi obratiti pažnju na troškove koji se ne prihvataju, a to su:

1. porezi, uključujući porez na dodatu vrednost (PDV)

2. carine, uvozne i druge dažbine

3. kupovina, zakup ili lizing zemljišta i postojećih objekata, bez obzira na to da li će lizing rezultirati promenom vlasništva

4. kazne, finansijski penali i sudski troškovi

5. troškovi poslovanja (tekući troškovi, troškovi vezani za zaposlene i slično)

6. polovne mašine mehanizacija i oprema

7. bankarski troškovi, troškovi garancija i slični troškovi

8. troškovi konverzije, troškovi i gubici u pogledu kursne razlike u vezi sa IPARD namenskim računom, kao i drugi čisto finansijski troškovi

9. doprinosi u naturi – svaka roba, rad ili materijal uložen od strane podnosioca; npr. ako podnosilac zahteva samostalno izradi poslovni plan, upotrebi sopstveni rad i materijal pri izgradnji predmetnog objekta i slično, ne može obezbediti prihvatljivi račun i ne može ove troškove prikazati kao prihvatljive troškove za koje se ostvaruje pravo na podsticaje

10. troškovi održavanja, amortizacije ili zakupa

11. troškovi špedicije, puštanja u rad, kao i drugi operativni troškovi

12. nabavka predmeta investicije putem lizinga, kompenzacije, asignacije i cesije ili nabavka na drugi način koji predstavlja gašenje obaveze putem prebijanja duga

13. nabavka predmeta investicije gotovinskim plaćanjem – od strane preduzetnika, odnosno privrednog društva