Foto: Pixabay
- Reklama -

Izvršni odbor Narodne banke Srbije (NBS) usvojio je propise kojima dužnicima banaka i davalaca finansijskog lizinga omogućava da dodatno odlože obaveze po osnovu kredita, kreditnih proizvoda i lizinga.

Dodatni moratorijum u otplati obaveza propisan je Odlukom o privremenim merama za banke radi ublažavanja posledica pandemije virusa COVID-19, a sve to u cilju očuvanja stabilnosti finansijskog sistema.

Tako je dužnicima omogućen još jedan zastoj u otplati obaveza prema bankama i davaocima finansijskog lizinga koje dospevaju od 1. avgusta 2020. godine zaključno sa 30. septembrom 2020. godine, kao i zastoj u otplati obaveza koje su dospele u julu ove godine, a dužnik ih nije izmirio.

Banke i davaoci finansijskog lizinga u obavezi su da fizičkim licima, poljoprivrednicima, preduzetnicima i privrednim društvima do 31. jula 2020. godine ponude zastoj u otplati obaveza. 

Takođe, obaveštenje o ponudi mora biti objavljeno i na internet stranici banke i davaoca finansijskog lizinga i mora sadržati informacije o početku primene i periodu trajanja moratorijuma, obračunu kamate, načinu otplate obaveza po prestanku moratorijuma, mogućim alternativnim načinima otplate obaveza, kao i reprezentativni primer iznosa obaveze pre i nakon prestanka moratorijuma.

Dužnik može da odbije ponudu o moratorijumu elektronskim putem, putem redovne pošte, putem telefona ili u poslovnim prostorijama banke/davaoca finansijskog lizinga, i to u roku od deset dana od dana objavljivanja obaveštenja o ponudi, ali i da odustane od primene moratorijuma tokom njegovog trajanja, zahtevajući to od banke na prethodno opisan način ili uplatom u celini dospele, a neizmirene obaveze.

Za više informacija pogledajte ovde.