Država je produžila rok za razmenu mineralnog đubriva za merkantilnu pšenicu.

Republička direkcija za robne rezerve objavila je Izmenu javnog poziva za prikupljanje pismenih zahteva za razmenu mineralnog đubriva NPK (6:24:12) za merkantilnu pšenicu roda 2020. i 2021. godine, pod sledećim uslovima:

1 kg mineralnog đubriva NPK (6:24:12) za 1,80 kg merkantilne pšenice roda 2020. godine;
1 kg mineralnog đubriva NPK (6:24:12) za 2,00 kg merkantilne pšenice roda 2021. godine.

Direkcija će zahteve za ugovaranje robne razmene primati do konačne raspodele raspoložive količine mineralnog đubriva.

Državne subvencije! Do 12,5 miliona bespovratno za razvojne projekte!

Pravo na razmenu imaju:

  • fizička lica – nosioci aktivnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
  • ovlašćeni skladištari Direkcije;
  • zemljoradničke zadruge,
  • ostala pravna lica.
  • Pravo na razmenu imaju zemljoradničke zadruge i pravna lica koja su registrovana u Agenciji za privredne registre sa šifrom pretežne delatnosti 0111 – gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica.

MINERALNO ĐUBRIVO NPK (6:24:12)

Količina: 4.000.000 kg

Kvalitet: Mineralno đubrivo NPK (6:24:12) koje se daje u razmenu je domaćeg porekla, upakovano u polietilenske vreće, egalizovane na 25/1 kg neto mase, na euro paletama, zaštićeno PVC folijom, koje u potpunosti odgovara standardu kvaliteta utvrđenog SRPS-om.

Kvalitet mineralnog đubriva u svemu mora odgovarati odredbama Zakona o sredstvima za ishranu bilja i oplemenjivačima zemljišta (Sl.glasnik RS“, br. 41/2009 i 17/2019) i Pravilnika o uslovima za razvrstavanje i utvrđivanje kvaliteta sredstava za ishranu bilja, odstupanjima sadržaja hranljivih materija i minimalnim i maksimalnim vrednostima dozvoljenog odstupanja sadržaja hranljivih materija i o sadržini deklaracije i načinu obeležavanja sredstava za ishranu bilja („Sl.glasnik RS“, br. 41/2009, 30/2017 i 31/2018).

Cena u d/kg se utvrđuje iz odnosa razmene.

Preuzimanje mineralnog đubriva: U skladištu “Elixir Zorka-Mineralna đubriva” DOO Šabac.

EU pruža ruku spasa: Novi putevi za naše poljoprivrednike do tržišta hrane!

MERKANTILNA PŠENICA RODA 2020. i 2021. GODINE

Kvalitet: Merkantilna pšenica roda 2020. i 2021. godine, koja se isporučuje iz razmene, u svemu mora odgovarati odredbama srpskog standarda SRPS E.B1.200 i SRPS E.B1200/1, sa sledećim elementima kvaliteta: hektolitarska masa min. 76 kg/hl, vlaga maks. 13%, ukupne primese 2% od čega neorganskog porekla maks. 0,25%, sadržaj sirovih proteina min. 11,5%. Merkantilna pšenica je u rasutom stanju, uskladištena u silosu ovlašćenog skladištara Direkcije.

Pakovanje: u rasutom stanju.

Cena u d/kg se utvrđuje iz odnosa razmene.

Isporuka merkantilne pšenice: isključivo kod ovlašćenog skladištara Direkcije.

Rok isporuke: Krajnji rok isporuke merkantilne pšenice roda 2021, do 15.08.2021. godine.

Plaćanje: Kompenzacijom nakon isporuke navedenih roba koje su predmet razmene.

Ugovaranje razmene mineralnog đubriva NPK (6:24:12) za merkantilnu pšenicu odobravaće se fizičkim licima, zemljoradničkim zadrugama, ovlašćenim skladištarima Direkcije i ostalim pravnim licima koji nemaju finansijska dugovanja i nisu u sporu po bilo kom osnovu sa Direkcijom.

Količine mineralnog đubriva NPK (6:24:12) koja se odobrava u razmenu:

fizičkom licu – nosiocu aktivnog poljoprivrednog gazdinstva, maksimalno do 5.000 kg,

ovlašćenom skladištaru Direkcije, zemljoradničkoj zadruzi i ostalim pravnim licima, maksimalno do 500.000 kg.

Direkcija će zahteve za ugovaranje robne razmene primati poštom na adresi:

REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE
11000 Beograd, ul. Dečanska br. 8a

Za fizička lica: Zahtevi se isključivo dostavljaju u pisanoj formi na priloženom obrascu. Obavezno uz zahtev dostaviti fotokopiju lične karte ili elektronski očitanu ličnu kartu i original izvoda iz Registra poljoprivrednih gazdinstava, ne stariji od 5 dana pre dana podnošenja zahteva, s tim da poljoprivredno gazdinstvo ne može biti registrovano posle 20.08.2020. godine.

Siniša Mali: Imamo rešenje za poljoprivredne penzije!

Bliža obaveštenja mogu se dobiti preko sledećih brojeva telefona:

011/3239-992, lice za kontakt Ljiljana Ilić, e-mail: ljiljana.ilic@rdrr.gov.rs
011/3349-831, lice za kontakt Helena Žugić, e-mail: helena.zugic@rdrr.gov.rs

U nastavku teksta imate Javni poziv u okvitu kojeg imate i formular OBRASCA KOJI MORATE DA POŠALJETE!

Javni-poziv-robna-razmena-2020-godine-25082020

Izvor: Republička direkcija za robne rezerve

Prethodni tekstIzveštaj sa berze: Pale cene pšenice, kukuruza i soje!
Sledeći tekstDržava daje 300 miliona dinara za početnike u biznisu i agraru!