- Reklama -

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za poboljšanje stočarske proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima i ekonomske aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti u smislu dodavanja vrednosti kroz preradu mleka i mesa na gazdinstvima u AP Vojvodini u 2019. godini.

Visina i namena podsticajnih sredstava

Za realizaciju Konkursa predviđen je ukupan iznos do 20.000.000,00 dinara. Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom Konkursu utvrđuju se u iznosu do 50 % od prihvatljivih troškova investicije.

Za podnosioce prijava: žene preduzetnice i žene osnivačice pravnog lica, preduzetnike i pravna lica čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, osnivač pravnog lica mlađi od 40 godina, bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 60 % od ukupnih prihvatljivih troškova investicije. Prilikom obračuna uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

U slučaju da pravno lice ima više osnivača i ukoliko je samo jedan osnivač stariji od 40 godina, a drugi mlađi, bespovratna sredstva utvrđuju se u iznosu do 50 % od prihvatljivih troškova investicije.

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može preći 2.000.000,00 dinara, odnosno 2.200.000,00 dinara za podnosioce prijava: žene preduzetnice i žene osnivačice pravnog lica, preduzetnike i pravna lica čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, osnivač pravnog lica mlađi od 40 godina.

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 200.000,00 dinara , odnosno u razmatranje će biti uzete prijave čija je vrednost investicije jednaka ili veća od 400.000,00 dinara.

Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, priznavaće se samo investicije realizovane nakon 01.01.2019. godine.

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po konkursu i za jednu vrstu proizvodnje (prerada mesa ili prerada mleka).

Pravo učešća na konkursu

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

  • preduzetnik nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva
  • pravno lice: – privredno društvo nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva

Specifični uslovi za učešće na konkursu

  • Za preradu mleka: – poljoprivredna gazdinstva koja nedeljno prerade maksimalno 5.000 litara sirovog mleka, odnosno godišnje maksimalno 250.000,00 litara;

– poljoprivredna gazdinstva moraju imati ODOBREN OBJEKAT u skladu sa Pravilnikom o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti kao i odstupanja koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla („Službeni glasnik RS“, broj 111/17).

  • za preradu mesa: – poljoprivredna gazdinstva koja nedeljno prerade maksimum 2 000 kilograma, odnosno godišnje maksimalno 100.000 kilograma proizvoda od mesa;

– poljoprivredna gazdinstva moraju imati ODOBREN OBJEKAT u skladu sa Pravilnikom o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti kao i odstupanja koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom žibvotinjskog porekla („Službeni glasnik RS“, broj 111/17).

Vremenski okvir konkursa

Konkurs je otvoren do 30.05.2019. godine.

Način dostavljanja prijava

Prijavu na konkurs sa traženom dokumentacijom treba dostaviti poštom na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

21 000 Novi Sad

Bulevar Mihajla Pupina broj 16

sa naznakom: „KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA PRERADU MLEKA I MESA U 2019. GODINI“ ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade AP Vojvodine, svakog radnog dana od 9.00 do 14.00 časova.

Kontakt za dodatne informacije

Sve dodatne informacije možete dobiti putem telefona: 021/4881-852 od 10 do 12 časova.

Podaci o preuzimanju dokumentacije u elektronskoj formi

Tekst konkursa, obrazac prijave i Pravilnik mogu se preuzeti na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo AP Vojvodine: http://www.psp.vojvodina.gov.rs

 

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo