Kako do većeg roda pšenice?

4146
0
SHARE
Kako do veceg roda psenice?
Kako do većeg roda pšenice?

Faktori smanjenja prinosa kod strnih žita u našim agroekološkim uslovima

Indirektni faktori

Od indirektnih faktora se izdvaja:

 • loša osnovna obrada koja iza sebe ostavlja nedovoljno zaorane (pokrivene) žetvene ostatke, pojavu vazdušnih džepova, grudve koje su najnepovoljniji vid zemljišnih agregata, a izuzetno teško se mrve i usitnjavaju.
 • loša predsetvena priprema zemljišta koja ne obezbeđuje dobre zemljišne uslove za klijanje i nicanje, a setva nije kvalitetna i zbog toga se ne postiže optimalan broj biljaka po jedinici površine.
 • nedovoljna primena hranljivih elemenata koja se ogleda u lošem odnosu hranljivih elemenata ili maloj ukupnoj količini hraniva. Kod neizbalansirane ishrane često dolazi do imobilizacije usvajanja hraniva, pa su đubriva praktično uzalud primenjena.
 • setva van optimalnog roka koja je činioc koji ne može da nadoknadi nijedna druga agrotehnička mera. Biljke ulaze nepripremljene u zimu, izostaje bokorenje, a veća su oštećenja od niskih temperatura. Tako dobijamo retke useve koje prorastu korovi koji troše hranu i vodu na račun već iznurenih biljaka.

Direktni faktori smanjenja prinosa

Od direktnih faktora smanjenja prinosa izdvajamo:

 • broj klijavih zrna koje po jedinici površine obezbeđuje sklop useva. Jedino dobre biljke u usevu donose krupne, plodne, primarne i sekundarne klasove, a ukupna biljna masa svojim fotosintetskim sistemom obezbeđuje produkciju dobrih i nalivenih zrna.
 • produktivno bokorenje koje obezbeđuje optimalan broj klasova po jedinici površine. Ako ovaj faktor izostane ili je smanjen, nemamo veliki broj klasova, odnosno zrna usled čega prinos drastično pada.
 • izostajanje bokorenja kod kasne setve, velikih setvenih normi, izostanak ili neefikasno usvajanje hraniva.
 • broj zrna po klasu (klasiću) koji predstavljaju direktan činioc prinosa zrna i samo veliki broj dobro nalivenih zrna po jedinici površine obezbeđuje visok prinos. Smanjenje broja zrna može biti izazvano niskim temperaturama tokom zime ili mrazom u kasno proleće kada jedan deo klasića bude oštećen. Napad insekata često smanjuje broj zrna ili toliko ošteti zrna da su ona štura i nenalivena.
 • da masa 1000 zrna pokazuje kako su svi ostali faktori uticali na prinos zrna. Ovaj činioc prinosa može imati smanjenje zbog raznih uticaja tj. napada bolesti, štetočina, slabe ishranjenosti u vreme nalivanja zrna, kiše u vreme žetve, odnosno posle tehnološke zrelosti zrna.
 • ispiranje zrna u vreme žetve koje se dešava kada počnu kiše, a zrno je u tehnološkoj ili punoj zrelosti. Svaka kiša smanjuje masu 1000 zrna, otežava skladištenje i opterećuje i proizvođače i dorađivače, a klijavost kod semenske robe značajno opada.
 • niz drugih uticaja koji kompleksno deluju na najvažniji momenat u proizvodnji svake biljne vrste, a to je prinos i kvalitet krajnjeg proizvoda.

Tekst priredio: dipl. inž. Goran Veljković